Mirtazapin viktuppgång

Mirtazapin viktuppgång

Mirtazapin: ett historiskt perspektiv, viktuppgång och användning inom vården

Inledning

Mirtazapin, också känt under varumärket Remeron, är ett antidepressivt läkemedel som har använts i flera decennier för att behandla depression och sömnlöshet. I detta blogginlägg kommer vi att utforska mirtazapins historia, dess mekanismer, och hur det kan användas i olika doser för att behandla sömnstörningar och depression. Vi kommer också att undersöka en av de vanligaste biverkningarna av Mirtazapin – viktuppgång – och diskutera hur vården hanterar (eller inte hanterar) denna aspekt.

Historiskt perspektiv

Mirtazapin utvecklades och introducerades av läkemedelsföretaget Organon International i början av 1990-talet. Det godkändes för medicinsk användning i Nederländerna 1994 och i USA 1996. Det är en tetracyklisk antidepressivum (TeCA) och skiljer sig från andra antidepressiva som SSRI (som tex Sertralin) och SNRI genom dess unika verkningsmekanismer.

Mirtazapin har använts globalt och visat sig vara effektivt för att behandla depressiva symtom. Dess unika egenskaper, som förbättrad sömnkvalitet genom dess sedativa effekter och aptitstimulerande effekter, har gjort det till ett populärt val bland patienter och läkare. Speciellt för äldre patienter kan kombinationen av antidepressiv effekt, aptitstimulering och sömngivande verkan vara mycket fördelaktig, då aptiten ofta minskar med åldern, vilket kan leda till ett sämre näringstillstånd.

Vad är Mirtazapin?

Mirtazapin är en atypisk antidepressiv som fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, särskilt noradrenalin och serotonin. Det fungerar som en antagonist på alfa-2-adrenerga autoreceptorer och heteroreceptorer, vilket resulterar i en ökning av noradrenalin och serotonin. Dessutom blockerar det specifika serotoninreceptorer (5-HT2 och 5-HT3), vilket bidrar till dess antidepressiva och ångestdämpande effekter.

Mirtazapin finns i olika doser, vanligtvis från 15 mg upp till 45 mg, och dess effekter varierar beroende på doseringen. Klinisk erfarenhet visar att en dos på 15 mg främst har en sedativ effekt som förbättrar sömnen men har mindre påverkan på depression och aptit. Däremot har högre doser en mer uttalad effekt på både depressiva symtom och aptitstimulering.

Mirtazapin och sömn

Vid lägre doser, som 15 mg, används Mirtazapin ofta off-label för att behandla sömnstörningar. Dess sedativa effekter beror på dess antihistaminerga aktivitet, vilket gör det till ett effektivt läkemedel för att förbättra sömnkvaliteten. Många patienter med sömnstörningar rapporterar att de känner sig mer utvilade och har en bättre sömncykel när de tar Mirtazapin i låga doser.

Verkningsmekanism vid sömn

Mirtazapin verkar genom att blockera histamin H1-receptorer, vilket leder till dess lugnande effekter. Detta gör det användbart för patienter som lider av sömnlöshet eller har problem med att somna. Denna verkningsmekanism är särskilt fördelaktig för patienter som upplever sömnlöshet som ett symptom på deras depression.

Mirtazapin och depression

Vid högre doser, vanligtvis mellan 30 mg och 45 mg, används Mirtazapin främst för att behandla depression. Det är känt för att ha en snabbare insättande effekt jämfört med många andra antidepressiva, och vissa patienter rapporterar en förbättring inom en vecka eller två.

Verkningsmekanism vid depression

Som tidigare nämnts fungerar Mirtazapin genom att öka nivåerna av noradrenalin och serotonin i hjärnan genom att blockera alfa-2-adrenerga receptorer. Detta leder till en förbättring av humör och en minskning av depressiva symtom. Dess blockering av 5-HT2 och 5-HT3-receptorer bidrar också till dess antidepressiva effekter och minskar biverkningar som illamående och sexuella dysfunktioner som ofta är förknippade med andra antidepressiva.

“En av de mest framträdande biverkningarna av mirtazapin är tyvärr viktuppgång. Många patienter upplever en ökad aptit och viktuppgång efter att ha påbörjat behandling med mirtazapin. Detta kan vara särskilt problematiskt för patienter som redan kämpar med övervikt eller viktrelaterade hälsoproblem.”

Viktuppgång och aptitökning

En av de mest framträdande biverkningarna av mirtazapin är viktuppgång. Många patienter upplever en ökad aptit och viktuppgång efter att ha påbörjat behandling med mirtazapin. Detta kan vara särskilt problematiskt för patienter som redan kämpar med övervikt eller viktrelaterade hälsoproblem.

Mekanismen bakom viktuppgång

Viktuppgången beror främst på mirtazapins antihistaminerga och serotonerga effekter. Blockeringen av histamin H1-receptorer leder till ökad aptit och sedering, vilket kan resultera i att patienter äter mer och är mindre aktiva. Dessutom kan blockeringen av serotonin 5-HT2C-receptorer bidra till en ökning av aptiten.

Påverkan på patientens hälsa

För vissa patienter kan viktuppgången vara så signifikant, inte ovanligt med +10 kg,  att den tar ut de antidepressiva fördelarna. Viktuppgång kan leda till eller förvärra andra hälsoproblem som diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, dvs hela det metabola syndromet Detta gör det viktigt att läkare och patienter noggrant överväger fördelarna och nackdelarna med mirtazapin och övervakar patientens vikt och metabola hälsa under behandlingen.

Vårdens hantering av mirtazapin och viktuppgång

En av de största utmaningarna med mirtazapin är hur vården hanterar viktuppgången som många patienter upplever. Många patienter rapporterar att de inte får tillräckligt med stöd eller vägledning från vården för att hantera denna biverkning.

Brist på stöd för viktkontroll

Trots att viktuppgång är en välkänd biverkning av mirtazapin får många patienter inte tillräckligt med information eller stöd för att hantera denna aspekt av behandlingen. Det är vanligt att patienter inte får specifika rekommendationer om kost och motion, vilket kan göra det svårt för dem att hålla vikten under kontroll. Dessutom får de sällan hjälp med medicinsk viktkontroll, trots att vi nu har god insikt i detta och att det kan vara en effektiv behandling att kombinera med mirtazapin. Detta skulle kunna bidra till att göra behandlingen mer viktneutral.

Kombinationen av depression och viktuppgång

För patienter som redan lider av depression kan viktuppgången vara särskilt svår att hantera. Depression i sig kan leda till förändringar i aptit och ätbeteenden, och när detta kombineras med mirtazapins aptitstimulerande effekter kan det leda till en ond cirkel av viktuppgång och försämrad psykisk hälsa.

Behovet av integrerad vård

För att effektivt hantera viktuppgång hos patienter som tar Mirtazapin är det viktigt med en integrerad vårdstrategi. Detta innebär att läkare, sjuksköterskor, dietister och personal inom psykiatrin samarbetar för att ge patienterna en helhetsbild av hur de kan hantera sin vikt samtidigt som de får behandling för sin depression. Regelbundna uppföljningar och anpassningar av behandlingsplanen baserat på patientens vikt och allmänna hälsa är viktiga för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Mirtazapin var också associerat med den högsta justerade rsken för viktuppgång bland 12 antidepressiva läkemedel i en kohortstudie som följde patienter under 10 år. Det är mer sannolikt än SSRI att orsaka muntorrhet och trötthet, men mindre sannolikt att orsaka svettningar, illamående eller kräkningar. (1)
 
Mirtazapin kan för vissa ha en kraftig sedativ effekt och att patienter bör informeras om att det kan orsaka mental eller motorisk försämring. Cirka 50% av deltagarna i kliniska studier rapporterade somnolens (sömnighet). En meta-analys visade att mirtazapin hade en av de högsta frekvenserna av somnolens bland 21 andra läkemedel för depression. (1,4)
 
 

Slutsats

Mirtazapin är ett effektivt läkemedel för behandling av både depression och sömnstörningar. Dess unika verkningsmekanismer gör det till ett värdefullt verktyg i behandlingen av dessa tillstånd. Men som med alla läkemedel har det sina biverkningar, och viktuppgång är en av de mest betydande. Det är viktigt att vården tar hänsyn till detta och ger patienterna den nödvändiga informationen och stödet för att hantera denna aspekt av behandlingen. Just nu så får tyvärr patienter inte tydlig information om mirtazapins aptitökande biverkan och de får inte heller stöd för att hålla behandlingen viktneutral.

För patienter som står inför valet att börja med mirtazapin är det viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna och diskutera dessa med sin läkare. Genom att vara medveten om potentialen för viktuppgång och ha en plan för att hantera det kan patienter bättre navigera sin behandlingsresa och upprätthålla en god hälsa.

Med rätt stöd och en holistisk vårdstrategi kan mirtazapin vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten för personer som lider av depression och sömnstörningar.

 

Har du frågor om vår medicinska viktminskningsmetod? Chatta med läkare.

Chatta med läkare

Referenser

  1. Therapeutics Initiative: En systematisk översikt och nätverksmeta-analys publicerad i The Lancet undersökte effekten av 21 antidepressiva läkemedel, inklusive mirtazapin. Studien visade att mirtazapin var associerat med en högre risk för viktuppgång jämfört med andra antidepressiva läkemedel. (Cipriani et al., 2018)​ (Therapeutics Initiative)​.
  2. Journal of Neuropsychiatry: En fallstudie publicerad i Journal of Neuropsychiatry rapporterade snabb viktuppgång hos patienter som behandlades med mirtazapin. Denna effekt tillskrivs läkemedlets påverkan på serotonin- och histaminreceptorer, vilket ökar aptiten och leder till viktuppgång. (Neuropsychiatry Online, 2021)​ (Therapeutics Initiative)​.
  3. BMJ: En populationsbaserad kohortstudie publicerad i BMJ undersökte långsiktiga samband mellan antidepressiva och viktuppgång. Studien fann att mirtazapin var starkt associerat med viktuppgång över en tioårsperiod, vilket framhävde behovet av att övervaka patienternas vikt under behandlingen. (Gafoor et al., 2018)​ (BMJ)​.
  4. Alberti S, Chiesa A, Andrisano C, Serretti A. Insomnia and somnolence associated with second-generation antidepressants during the treatment of major depression: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychopharmacology 2015; 35(3):296-303. DOI: 10.1097/JCP.0000000000000329
  •