Integritetspolicy

Integritetspolicy för Wellgo Health AB (organisationsnummer 559442-7808) gällande våra tjänster för läkarvård samt coachning och användning av hemsidan Wellgo.se samt appen Wellgo Go (”Tjänsten/-erna”).

  1. INFORMATION TILL REGISTRERADE

1.1 Wellgo.se, med adressen Atlasgatan 8, 80286 Gävle (”Wellgo”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Tjänsten Wellgo.se samt appen Wellgo Go  (”Appen”) eller kontaktar oss i andra ärenden. Wellgo värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter Wellgo samlar in om dig, varför och hur Wellgo använder dem. I enlighet med artikel 14, GDPR ska en personuppgiftsansvarig tillhanda hålla information om personuppgiftsbehandlingen och denna integritetspolicy uppfyller på så vis gällande lagar och regler.

1.2 Den här integritetspolicyn gäller för denna webbplats och andra interaktioner när du som användare (”Användare”): skapar ett konto på webbplatsen; köper eller registrerar dig för Wellgos Tjänster; registrerar dig för Wellgos nyhetsbrev; registrerar dig för uppdateringar; bokar ett gratis introduktionsmöte; kontaktar Wellgo via e-post eller telefon eller kontaktar Wellgo via sociala medier.

2. VILKA ÄR ÄNDAMÅLEN OCH VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN?

2.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

(a) fullgöra avtalet/användarvillkoren enligt artikel 6.1.b med dig så att vi kan leverera våra Tjänster till dig;

(b) uppfylla våra rättsliga förpliktelser och att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig exempelvis när vi administrerar vården och bokar tid samt skickar fakturor och registrerar uppgifter i din patientjournal. Eftersom vi ger medicinsk rådgivning i hälsovård, måste vi journalföra dina personuppgifter. Vi förskriver också läkemedel. I din patientjournal samlar vi personuppgifter om din behandling och hälsa.  Vi har en rättslig förpliktelse att journalföra personuppgifter om din behandling enligt artikel 6.1 c och 9.2 h i GDPR samt kompletterande nationella bestämmelser i patientdatalagen (2008:355);

(c) kontinuerligt kvalitetssäkra arbetet enligt rättsliga krav. Vi gör detta genom att behandla personuppgifter om behandling och vård när du är vår patient.  Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.c samt allmänt intresse artikel 6.1.e;

(d) behandla dina personuppgifter om vi behöver anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Den rättsliga grunden för sådan personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 c och 9.2 h GDPR samt patientdatalagen och patientsäkerhetslagen;

(e) informera och kommunicera om behandling och/eller coachning. Vi använder säker inloggning via vår Webbplatsen där du loggar in via BankID. När informationen inte är integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter kan vi informera och kommunicera genom att skicka e-post, brev eller sms;

(f) för våra egna berättigade intressen, eller för att det är nödvändigt för att tillgodose våra eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte överväger dessa intressen. Exempel på sådana berättigade intressen vi kan ha är att förbättra den kliniska vården, forskning samt affärsutveckling. Oavsett vad som stadgas i användarvillkoren, denna integritetspolicy eller andra villkor, följer vi gällande lagar och regler för detta syfte.

2.2 Vi behandlar personuppgifter i din patientjournal. Socialstyrelsen informerar på sin hemsida att en patientjournal ska innehålla:

  • ”uppgift om patientens identitet;
  • väsentliga uppgifter om bakgrund till vården;
  • uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder;
  • väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder;
  • uppgift om den information som har lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om valet av behandlings-alternativ och om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning;
  • uppgift om en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

    Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som har gjort en anteckning och när, och uppgifterna ska föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också signeras av den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns något synnerligt hinder.”

(https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientdatalagen/)

2.3 Personuppgifter i patientjournaler ska bevaras minst 10 år efter ditt senaste besök i enlighet med patientdatalagen

3. VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SAMTYCKER DU TILL SÄRSKILT?

3.1 Användaren samtycker till att Wellgo lagrar namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, labbresultat, journalanteckningar, medicinsk historik som även innefattar behandlingar, i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Även annan information som Användaren delgivit Wellgo i syfte att kunna följa upp Användarens aktivitet och anpassa Användarens upplägg av behandlingen. Information som Användaren själv delar med sig av i Wellgo Go-appen, t ex svar på formulär eller uppladdning av biometriska data, lagras i densamma.

3.2 Användaren samtycker till att Wellgo och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om Användaren.

3.3 Användaren samtycker till att Wellgo lagrar personuppgifter som rör din sjukvård och hälso-bakgrund och historik samt annan anonymiserad medicinsk historik.

3.4 Användaren samtycker till att personuppgifter som är registrerade i patientjournalen får behandlas av annan personal än läkare hos Wellgo förutsatt att sådan personal (icke-läkare) inte har tillgång till patientjournalen. Om du önskar rådgivning av någon annan än läkare, såsom coach hos Wellgo, kan en behörig personal till patientjournalen (enligt gällande lagstiftning) överföra sådana personuppgifter till coachen eller annan personal hos Wellgo som får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetpolicy. För att Wellgo ska kunna överföra personuppgifter från patientjournalen behöver du samtycka specifikt till detta genom att klicka i rutan nedan.

3.5 Wellgo förbehåller sig rätten att samla in personuppgifter genom användning av cookie-filer som sparas på Användarens dator eller telefon och som används i syfte att identifiera Användarens webbläsare för att känna igen dina inställningar och preferenser. Användaren kan själv välja att ställa in sin egen webbläsare för att vägra cookies, eller att varna när cookies skickas. Vänligen notera dock då att Wellgos hemsida kanske inte då fungerar på korrekt vis. Notera även att de personuppgifter som tillhandahålls av dig som Användare kommer att samlas in och lagras av Wellgo.
(a) vad är cookies?
Cookies är små textfiler som skickas och sparas på Användarens enhet som gör att Wellgo kan identifiera besökare på Wellgos webbplats och underlätta användningen av webbplatsen och tjänsterna och skapa samlad information om Wellgos besökare. Genom att skicka tillbaka innehållet i cookiefilen med varje begäran till webbplatsen kan webbservern hålla reda på kundens identitet eller preferenser. Detta hjälper Wellgo att förbättra tjänsterna och bättre hjälpa Wellgos Användare. Cookiefilen kan ha flera syften, t.ex. att lagra information om Användarna och deras användning av en webbplats.

3.6 Användning av anonymiserade data för AI-Utbildning
För att kontinuerligt förbättra vår tjänsts kvalitet och effektivitet använder Wellgo anonymiserade data från våra användares interaktioner med vår plattform. Dessa data används för att träna och förbättra vår personliga AI-modell, som är designad för att erbjuda skräddarsydd coaching och stöd inom hälsorelaterade områden. Vi betonar vikten av våra användares integritet och säkerställer därför att all data som används i detta syfte är strikt anonymiserad, vilket innebär att ingen personlig identifierbar information ingår eller kan härledas från dessa data.

Denna process är avgörande för att möjliggöra en mer personligt anpassad och effektiv tjänst för våra användare, samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga integritetsstandarder. Vår användning av anonymiserade data för AI-utbildning sker i full överensstämmelse med gällande lagstiftning kring dataskydd och integritet, inklusive, men inte begränsat till, Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att använda Wellgos tjänster ger du ditt samtycke till denna användning av anonymiserade data, som beskrivs närmare i denna policy. Om du har frågor eller funderingar kring vår användning av data för AI-utbildning, är du välkommen att kontakta oss via de kontaktkanaler som anges i denna policy.

4. HUR ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND OCH TREDJE PART?

4.1 Om Wellgo överför dina personuppgifter till ett tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES, eller till internationella organisationer ska Wellgo då säkerställa att det landet upprätthåller samma adekvata skyddsnivå som om behandlingen hade skett inom EU/EES. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU Kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler och adekvansbeslut på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida http://www.imy.se

4.2 Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter i följande situationer:
(a) Wellgo använder betalningsleverantörer för att kunna ta emot betalningar. I sådana fall delar Wellgo din betalningsinformation med betalningsleverantören.
(b) Wellgo använder IT-leverantörer för att kunna driva och utveckla tjänsterna. I sådana fall kan Wellgo dela dina personuppgifter med IT-leverantören.
(c) Wellgo kan också dela dina personuppgifter om det krävs enligt tillämplig lagstiftning eller om det krävs för att skydda Wellgos eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet.

4.3 Wellgo kräver alltid att parter som vi delar dina personuppgifter med vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

4.4 Vi kan komma att delge andra vårdgivare personuppgifter om dig som ligger förutsatt att det är information om din vård. Detta benämns som ”sammanhållen journalföring” enligt patientdatalagen (6 kap. patientdatalagen). Du har möjlighet att motsätta dig att uppgifterna görs tillgängliga för andra vårdgivare och då kommer vi att spärra uppgifterna. Vi kan också komma att behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet för sammanhållen journalföring förutsatt att alla lagliga krav för sådan tillgång först är uppfyllda.

5. HUR LÄNGE SPARAR WELLGO DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 Wellgo sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av dem, eller så länge det krävs enligt tillämplig lagstiftning.

5.2 Om du avregistrerar dig från tjänsterna tar Wellgo bort dina personuppgifter inom en rimlig tid, förutsatt att vi inte är skyldiga att spara dem enligt tillämplig lagstiftning.

6. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 All personal som deltar i Användarens vård och behandling kommer att ha tillgång till all journalinformation eftersom de är skyldiga enligt lag att dokumentera sådan information som de får del av. Detta innefattar administrativ personal som svarar i telefon eller som hanterar provsvar, sjuksköterskor som möter Användaren vid provtagningen samt läkare och hälsocoacher som Användaren träffar på mottagningen eller online för hälsosamtal. All personal som kommer i kontakt med Användaren omfattas av tystnadsplikt.

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Användaren har rätt till insyn i sin medicinska historik och kan begära att den del som inte måste sparas enligt gällande lag ska raderas. Wellgo ska då bekräfta mottagandet av sådan raderingsbegäran. Patientdata som anonymiserats kommer dock inte att raderas eftersom den inte går att koppla till en specifik patient.

7.2 Enligt GDPR har du rätt att:
(a) få tillgång till dina personuppgifter och information om hur vi behandlar dem;
(b) rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;
(c) radera dina personuppgifter, i vissa fall;
(d) invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs på grund av våra eller någon annans berättigade intressen;
(e) begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall;
(f) rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

7.3 Wellgo’s har förordnat ett dataskyddsombud (DSO). Har du frågor kring behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Wellgo eller ta direktkontakt med dataskyddsombudet på Wellgo Health AB, Atlasgatan 8, 80286 Gävle E-post: hej@wellgo.se.

7.4 Om du har några övriga frågor eller klagomål om hur Wellgo hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på https://wellgo.se/kontakta-oss/. 

7.5 Wellgo.se patienter har möjlighet att själv läsa och ta del av sina journalhandlingar. Kontakta oss för att begära utskrift av din journal.

8. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

8. 1 Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version på tjänsten Wellgo.se och/eller genom att skicka en notis till dig via e-post.

8.2 Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på tjänsten Wellgo.se.

9. TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du har några klagomål som du anser att Wellgo inte har hanterat väl om hur Wellgo hanterar dina personuppgifter kan du också kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling: Integritetsskyddsmyndigheten, org.nr. 202100–0050, med adress Box 8114, 104 20 Stockholm, med telefon 08-657 61 00, samt med e-post imy@imy.se.

Senast uppdaterad 2024-01-29.