Ozempic

Ozempic är ett läkemedel som är registrerat för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna. Det innehåller den aktiva substansen semaglutid, vilket är samma innehåller som i Wegovy, som hjälper till att reglera blodsockernivåerna genom att stimulera insulinfrisättning och minska aptiten.

Ozempic administreras som en veckovis subkutan injektion och har visat sig vara effektivt i kliniska studier, där det bidragit till signifikanta viktminskningar jämfört med placebo.

Det är dock mycket viktigt att använda Ozempic tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet för bästa resultat.

Insättning av Ozempic

Att uppnå viktnedgång med hjälp av Ozempic bör göras under noggrann medicinsk övervakning för att hantera potentiella biverkningar och undvika negativa interaktioner med andra läkemedel. Illamående, förstoppning och huvudvärk listas bland de vanligaste biverkningarna av Ozempic, även om dessa ofta avtar över tid. Innan man påbörjar en behandling med Ozempic är det avgörande att genomföra en omfattande utvärdering av patientens hälsostatus för att garantera att medicinen är ett lämpligt alternativ för deras specifika situation.

Ozempic har etablerat sig som en viktig del i den medicinska kampen mot övervikt och fetma, och bidrar till viktreducering och en förbättrad hälsoprofil. Det är dock viktigt att komma ihåg att användningen av Ozempic för viktnedgång inte står ensam, utan bör integreras som en del av en helhetsplan. Denna plan bör inkludera betydande livsstilsförändringar, med en stark betoning på utbildning om hälsosamma kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet. På så sätt kan Ozempic bli en värdefull komponent i en hållbar långsiktig lösning för vikthantering och övergripande välbefinnande.

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla diabetes typ 2.

Det verksamma ämnet i Ozempic är semaglutid, vilket även är effektivt i behandlingen av övervikt eller fetma. Semaglutid efterliknar ett hormon som kroppen naturligtvis producerar efter att ha ätit, vilket bidrar till att stabilisera blodsockernivåerna och dämpa hungern. Genom att förstärka känslan av mättnad kan Ozempic underlätta för användare att minska sitt kaloriintag och på så sätt främja viktnedgång, vilket också förbättrar blodsockerkontroll. Ozempic administreras genom subkutan injektion, en gång per vecka.

STEP 1-studien ((Semaglutide Treatment Effect in People with obesity) genomförd av Novo Nordisk undersökte effektiviteten av semaglutid, en analog till glukagonliknande peptid-1 (GLP-1), för viktnedgång hos personer med fetma.

Detta var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som involverade 1 961 deltagare som antingen hade obesitas (BMI ≥30 kg/m²) eller överviktig (BMI 27 kg/m²-29,9 kg/m²) med minst ett viktrelaterat komorbidtillstånd, såsom behandlad eller obehandlad dyslipidemi, prediabetes eller hypertoni; patienter med typ 2-diabetes uteslöts. Deltagarna randomiserades i en 2:1-förhållande till antingen Wegovy® (semaglutid) 2,4 mg eller placebo (med en 16 veckors dosökning), båda i kombination med en reducerad kaloridiet (~500 kcal/dag underskott) och ökad fysisk aktivitet (rekommenderat till minst 150 min/vecka).

De primära slutpunkterna inkluderade den genomsnittliga procentuella förändringen i kroppsvikt från baslinjen till vecka 68 och andelen patienter som uppnådde minst 5 % viktnedgång från baslinjen till vecka 68.

Resultaten visade att semaglutid var överlägsen placebo när det gäller viktnedgång, med en genomsnittlig förändring i kroppsvikt från baslinjen till vecka 68 på -14,9 % jämfört med -2,4 % i placebogruppen (p < 0,001). En betydligt större andel deltagare i semaglutidgruppen uppnådde också en viktnedgång på ≥5 % jämfört med placebogruppen (1)

  1. STEP-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567185/

Ozempic (semaglutid) ges via injektion och är avsedd för behandling av diabetes typ 2.

Det bidrar också till viktminskning när det kombineras med en diet som innebär reducerat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet. Det är viktigt att noggrant följa den föreslagna doseringsplanen, som inleds med en startdos på 0,25 mg, följt av gradvisa ökningar med förfyllda injektionspennor tillgängliga i doser av 0,25 mg, 0,5 mg, och 1 mg. Det är också viktigt att individuellt anpassa doseringen för varje patient. Varje dos tar 4-5 veckor att nå en stabil koncentration i kroppen, så det rekommenderas inte att ändra dosering oftare än var fjärde vecka.

Det är viktigt att notera att Ozempic inte bör administreras till individer som har en familjehistoria av medullär sköldkörtelcancer (MTC) eller som lider av Multiple Endocrine Neoplasia syndrom typ 2 (MEN 2).

Dessutom bör individer med tidigare dokumenterade allvarliga allergiska reaktioner mot semaglutid eller någon av komponenterna i Ozempic avstå från användning av detta läkemedel.
 
Det är avgörande för behandlande läkare att noggrant utvärdera patientens medicinska historik innan initiering av terapi med Ozempic. Specifikt bör information om tidigare eller nuvarande tillstånd relaterade till bukspottkörteln eller njurfunktionen, förekomst av typ 2-diabetes komplicerad av diabetisk retinopati, psykiska hälsotillstånd inklusive depression eller självmordsbenägenhet, samt eventuell graviditet eller amningsperiod inhämtas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risken för teratogena effekter och möjlig överföring av läkemedlet via bröstmjölk.
 
Ozempic kan associeras med signifikanta biverkningar såsom pankreatit, gallblåseproblem inklusive gallstenar, hypoglykemi hos individer med typ 2-diabetes, njurkomplikationer, allvarliga allergiska reaktioner, synförändringar hos diabetiker, ökad hjärtfrekvens samt psykiska hälsoproblem.
 
Dessutom bör det beaktas att Ozempic kan försena magtömningen, vilket potentiellt kan påverka absorptionen av samtidigt administrerade orala läkemedel. Interaktioner med andra läkemedel som påverkar blodsockernivåerna bör hanteras med försiktighet för att säkerställa en säker och effektiv behandling med Ozempic.

Ja, läkaren på Wellgo kan förskriva läkemedel om det bedöms vara nödvändigt för den medicinska överviktsbehandlingen.

Läkemedel för viktminskning kan användas som en del av en omfattande behandlingsplan för att hjälpa medlemmarna att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Läkaren följer upp medlemmarna regelbundet för att övervaka deras framsteg, justera behandlingsplanen vid behov och ge kontinuerligt stöd och rådgivning under hela viktresan.

Detta kan ske genom digitala möten och konsultationer men för det mesta sker det bakom kulisserna genom att vi, tillsammans med WellgoCoacher, går igenom alla klienters registrerade viktkurvor för att hitta de klienter där viktnedgången inte går som vi hoppas.

Förutom läkare finns det ett större hälsoteam på Wellgo som inkluderar hälsopedagoger, folkhälsovetare, personliga tränare och terapeuter.

Dessa experter kan ge ytterligare stöd och rådgivning för att hjälpa medlemmarna att uppnå sina viktminskningsmål och förbättra sin livsstil.

På Wellgo behandlas medlemmarna av läkare med erfarenhet av överviktsbehandling.

Läkaren som grundade och äger Wellgo.se är Johan Emius och är utbildad läkare vid Karolinska Institutet i Stockholm samt Lic. Kostrådgivare. Tillsammans med andra kunniga och pålästa läkare på Wellgo.se arbetar de för att erbjuda professionell hjälp med medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar. Våra klienter har, under behandlingen, samma PatientAnsvarig Läkare (PAL) som tar fullt ansvar för din medicinska överviktsbehandling.

Vill du veta mer?
Starta säker chatt med läkare.

(Det är GRATIS och du förbinder dig inte till någonting.)

Chatta med läkare