Wegovy

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel godkänt för viktminskning hos vuxna med obesitas (BMI ≥30 kg/m²) eller övervikt (BMI 27 kg/m²-29,9 kg/m²) med minst ett viktrelaterat komorbiditet, som behandlad eller obehandlad dyslipidemi, prediabetes eller hypertoni.

Det verkar genom att efterlikna kroppseget GLP-1 hormon som reglerar aptit och mättnad, vilket leder till minskat kaloriintag och viktminskning.

Det är en så kallad GLP-1 Receptor Agonist (GLP-1 RA).

Wegovy administreras som en veckovis subkutan injektion och har visat sig vara effektivt i kliniska studier, där det bidragit till signifikanta viktminskningar jämfört med placebo. Wegovy innehåller samma läkemedelssubstans som Ozempic.

Det är dock mycket viktigt att använda Wegovy tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet för bästa resultat.

Insättning av Wegovy

Användningen av Wegovy kräver medicinsk övervakning på grund av potentiella biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.

Vanliga biverkningar inkluderar illamående, förstoppning och huvudvärk, men de kan minska över tid. Innan behandling med Wegovy påbörjas, är det viktigt att diskutera hela patientens hälsoprofil för att säkerställa att det är ett säkert alternativ. Wegovy representerar ett framsteg inom medicinsk behandling av fetma, men det är en del av en större behandlingsplan som också måste inkludera livsstilsförändringar samt utbildning kring kost och aktivitet.

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel som används för att hantera vikt hos vuxna med fetma eller övervikt, i kombination med en minskad kaloridiet och ökad fysisk aktivitet. Det aktiva ämnet i Wegovy är semaglutid, som också används i behandling av typ 2-diabetes. Semaglutid imiterar ett hormon som kroppen naturligt producerar efter att man har ätit, vilket hjälper till att reglera blodsockernivån och minska hunger. Genom att öka mättnadskänslan kan Wegovy hjälpa användare att minska sitt kaloriintag och därmed främja viktminskning. Läkemedlet administreras via subkutan injektion, vanligtvis en gång i veckan.

STEP 1-studien ((Semaglutide Treatment Effect in People with obesity) genomförd av Novo Nordisk undersökte effektiviteten av semaglutid, en analog till glukagonliknande peptid-1 (GLP-1), för viktnedgång hos personer med fetma. Detta var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som involverade 1 961 deltagare som antingen hade obesitas (BMI ≥30 kg/m²) eller överviktig (BMI 27 kg/m²-29,9 kg/m²) med minst ett viktrelaterat komorbidtillstånd, såsom behandlad eller obehandlad dyslipidemi, prediabetes eller hypertoni; patienter med typ 2-diabetes uteslöts. Deltagarna randomiserades i en 2:1-förhållande till antingen Wegovy® (semaglutid) 2,4 mg eller placebo (med en 16 veckors dosökning), båda i kombination med en reducerad kaloridiet (~500 kcal/dag underskott) och ökad fysisk aktivitet (rekommenderat till minst 150 min/vecka).

De primära slutpunkterna inkluderade den genomsnittliga procentuella förändringen i kroppsvikt från baslinjen till vecka 68 och andelen patienter som uppnådde minst 5 % viktnedgång från baslinjen till vecka 68. Resultaten visade att semaglutid var överlägsen placebo när det gäller viktnedgång, med en genomsnittlig förändring i kroppsvikt från baslinjen till vecka 68 på -14,9 % jämfört med -2,4 % i placebogruppen (p < 0,001). En betydligt större andel deltagare i semaglutidgruppen uppnådde också en viktnedgång på ≥5 % jämfört med placebogruppen (1)

  1. STEP-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567185/

Wegovy (semaglutid) administreras som en injektion och är avsett för långsiktig viktminskning i kombination med en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet.

Det är viktigt att följa den doseringsplan som rekommenderas med startdos på 0.25mg och därefter stegvis ökning injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg och 2,4 mg. Det är lämpligt att utvärdera varje dosering för patienten. Det tar 2-4 veckor för varje dos att komma upp i steady-state så snabbare dosförändring än var 4e vecka rekommenderas ej. Stanna på en dos där patienten förlorar 0.5-1kg/vecka. Snabbare viktnedgång än så gör att huden inte följer med i viktnedgången samt att livsstilsförändringar inte får tid att sätta sig i patientens vardag.

Wegovy ska inte användas om patienten eller någon i patientens familj har haft en viss typ av sköldkörtelcancer kallad medullär sköldkörtelcancer (MTC) eller om patienten har ett tillstånd i endokrina systemet som kallas Multiple Endocrine Neoplasia syndrome typ 2 (MEN 2). Om patienten har haft allvarliga allergiska reaktioner mot semaglutid eller något av ingredienserna i Wegovy, ska patienten inte använda detta läkemedel.

Innan patienten använder Wegovy, bör patientens vårdgivare informeras om patienten har några andra medicinska tillstånd, inklusive om patienten har eller har haft problem med bukspottkörteln eller njurarna, har typ 2-diabetes och en historia av diabetisk retinopati, har eller har haft depression, självmordstankar eller psykiska hälsoproblem, är gravid eller planerar att bli gravid (Wegovy kan skada det ofödda barnet och patienten bör sluta använda Wegovy 2 månader innan planerad graviditet), eller ammar eller planerar att amma (det är okänt om Wegovy överförs till bröstmjölk).

Wegovy kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), gallblåsproblem inklusive gallstenar, ökad risk för lågt blodsocker (hypoglykemi) hos patienter med typ 2-diabetes, njurproblem (njursvikt), allvarliga allergiska reaktioner, förändringar i synen hos personer med typ 2-diabetes, ökad hjärtfrekvens och depression eller självmordstankar.

Det är också viktigt att vara medveten om att Wegovy kan försena magtömningen och potentiellt påverka absorptionen av andra orala mediciner som tas samtidigt. Om patienten tar andra läkemedel som påverkar blodsockret, bör särskild försiktighet tas för att säkerställa att Wegovy är säkert för patienten och inte interagerar med patientens andra behandlingar.

Ja, läkare på Wellgo kan förskriva läkemedel om det bedöms vara nödvändigt för den medicinska överviktsbehandlingen.

Läkemedel för viktminskning som tex aptitreglerande GLP-1 kan användas som en del av en omfattande behandlingsplan för att hjälpa medlemmarna att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Läkaren följer upp medlemmarna regelbundet för att övervaka deras framsteg, justera behandlingsplanen vid behov och ge kontinuerligt stöd och rådgivning under hela viktresan. Detta kan ske genom digitala möten och konsultationer men för det mesta sker det bakom kulisserna genom att vi, tillsammans med WellgoCoacher, går igenom alla klienters registrerade viktkurvor för att hitta de klienter där viktnedgången inte går som vi hoppas.

Förutom läkare finns det ett större hälsoteam på Wellgo som inkluderar hälsopedagoger, fysioterapeuter, folkhälsovetare, personliga tränare och samtalsterapeuter. Dessa experter kan ge ytterligare stöd och rådgivning för att hjälpa medlemmarna att uppnå sina viktminskningsmål och förbättra sin livsstil.

På Wellgo behandlas medlemmarna av läkare med erfarenhet av överviktsbehandling. Läkaren som grundat och äger Wellgo.se heter Johan Emius och är utbildad läkare vid Karolinska Institutet i Stockholm samt Lic. Kostrådgivare. Tillsammans med andra kunniga och pålästa läkare på Wellgo.se arbetar de för att erbjuda professionell hjälp med medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar. Våra klienter har, under behandlingen, samma PatientAnsvarig Läkare (PAL) som tar fullt ansvar för din medicinska överviktsbehandling.

Vill du veta mer?
Starta säker chatt med läkare.

(Det är GRATIS och du förbinder dig inte till någonting.)

Chatta med läkare