Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för wellgo.se och tillhörande medlemsapp WellgoGo. Det är viktigt att du noggrant läser igenom samtliga villkor innan du fortsätter. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Wellgo Health AB med organisationsnummer 559442-7808. Om du inte accepterar våra villkor, bör samtycke ej lämnas, och i en sådan situation kommer webbplatsen och dess tjänster ej att vara tillgängliga för dig. Önskar du avsluta det ingångna avtalet kan det göras genom följande procedur: Kontakta vår kundtjänst och framför en begäran om att få ditt konto avslutat. De villkor som anges här kan komma att revideras. Innan någon revidering träder i kraft kommer användare att informeras på följande vis: Ändringar i villkoren kommer att publiceras på wellgo.se. Dessa blir gällande för dig som användare 30 dagar efter publicering när du fortsätter att använda tjänsten eller på annat sätt godkänner de uppdaterade användarvillkoren.

§ 2. ÄNDAMÅL
Ändamålet med denna webbplats definieras såsom:
Wellgo tillhandahåller en digital plattform där patienter kan erhålla diagnostik och terapeutiska tjänster från medicinska professionella såsom läkare, samt från andra specialiserade aktörer med legitimation eller relevant akademisk examen.

§ 3. RÄTTIGHETER TILL WEBBPLATSEN
Webbplatsen innehas och administreras av Wellgo Health AB, agerande i sin kapacitet som juridisk enhet, belägen i Gävle.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Webbplatsens innehåll och funktioner är tillgängliga för individer som är 18 år eller äldre och som juridiskt är kapabla att ingå avtal.
b) Ytterligare förpliktelser för användaren:

För att nyttja våra tjänster, krävs nedladdning av vår medlemsapplikation Wellgo Go. För att säkerställa lämplig vård och vägledning, bör du uppriktigt besvara hälsorelaterade frågor inom applikationen, likt de frågor som ställs vid ett konventionellt läkarbesök. Detta inkluderar information om din nuvarande hälsa, eventuella sjukdomar, pågående symptom och medicinering. I vissa situationer kan det också krävas att du genomgår blodprovtagning hos en av de enheter vi har avtal med.

Skulle du under din vårdperiod hos oss uppleva en akut sjukdom, är det nödvändigt att omedelbart kontakta annan medicinsk service och söka akutvård. Det är användarens ansvar att även meddela Wellgo om sådana händelser inträffar.

§ 5. MEDLEMSAVGIFT OCH BETALNINGSVILLKOR
Genom att registrera sig som användare på Wellgo.se ingår användaren ett avtal om betalning av en månadsvis medlemsavgift. Denna avgift ska erläggas i förskott varje månad utan bindningstid. Om betalningen inte mottagits inom trettio (30) dagar från debiteringsdatumet kommer fakturan per automatik att överlämnas till vår samarbetspartner Svea Ekonomi för vidare hantering. Då tillkommer avgifter som framgår av faktura från Svea Ekonomi. Efter överlämning till Svea Ekonomi ska användaren rikta alla frågor kring betalningen direkt till dem. 

  1. Betalning av medlemskap: Medlemmen är skyldig att erlägga betalning för medlemskapet senast på det förfallodatum som anges på fakturan.

  2. Återbetalning: Debiterad månadsavgift för medlemskap återbetalas inte.

  3. Uppsägning: Medlemskapet har ingen bindningstid. Vid uppsägning via kundportalen upphör medlemskap och månadsdebitering, men redan debiterad månadsavgift återbetalas inte. Utebliven betalning av medlemskap räknas inte som uppsägning av avtalet. 

  4. Förseningsavgift: Vid försenad betalning utgår en förseningsavgift på 50 SEK.

  5. Påminnelseavgift: Om betalningen inte mottagits inom tio (10) dagar från förfallodatumet kommer en påminnelse att skickas ut. För varje påminnelse som skickas ut tillkommer en avgift om 100 SEK.

  6. Ränta: Utöver försenings- och påminnelseavgiften tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills full betalning skett.

Genom att acceptera dessa villkor förbinder sig medlemmen att betala de specificerade avgifterna vid försenad betalning.

§ 6. INTEGRITETSPOLICY
a) Denna webbplats förbinder sig att uppfylla bestämmelserna i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som bl.a. är inriktad på att skydda individens grundläggande rättigheter och integritet.
b) Kategorier av personuppgifter som kan behandlas:
I enlighet med detta avtal samtycker användaren till behandling av följande kategorier av personuppgifter:
Identifikationsuppgifter såsom namn, e-postadress, personnummer samt hälsorelaterad information.
c) Behandlingsmetod och ändamål:
Sådan insamlad information integreras i användarens patientjournal. All insamlad information omfattas av sekretess enligt lagstiftningen för patientjournaler. All information, inklusive svar och testresultat, behandlas som en medicinsk post för att säkerställa att obehöriga inte kan få tillgång till den.
d) Utlämnande till tredje part:
Utan särskilt samtycke kommer inga personuppgifter att överföras till tredje part, om inte det är nödvändigt på grund av obligatorisk lagstiftning eller order från behörig myndighet.
e) Lagringstid för personuppgifter:
Personuppgifter kommer endast att lagras under den tid som är nödvändig för det ursprungliga syftet.
f) Dataskydd:
Webbplatsen är försedd med ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) för att garantera att personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom krypteringsprocessen.
g) Användarens dataskyddsrättigheter:

1. **Rätt till Information & Rättelse:** Användare kan begära information om lagrade personuppgifter samt korrigera eller komplettera dem.

2. **Registerutdrag:** Användare kan begära ett registerutdrag för att bekräfta behandling av sina personuppgifter. Detta kan begäras via e-post till dataskyddsombud på hej@wellgo.se.

3. **Dataportabilitet:** Användare har rätt att flytta sina personuppgifter till en annan tjänst, där den första tjänsten underlättar denna överföring.

4. **Rätt till Radering:** Användare kan begära att deras personuppgifter raderas i vissa fall. För att begära radering, kontakta dataskyddsombud via e-post.

5. **Begränsning av Behandling:** Under vissa omständigheter kan användare begära begränsad behandling av sina personuppgifter.

6. **Invändningsrätt:** Användare kan invända mot behandling av sina personuppgifter under vissa förutsättningar.

7. **Automatiserat Beslutsfattande:** Användare ger sitt samtycke till vissa automatiserade beslut som är nödvändiga för tjänstens funktion.

8. **Klagomål:** Om användare känner att deras personuppgifter behandlas i strid med GDPR kan de klaga både till företaget och till Integritetsskyddsmyndigheten.

9. **Identifiering:** Användare som begär information eller radering måste identifiera sig genom legitimation.

10. **Skadestånd:** Användare kan kräva skadestånd om deras personuppgifter behandlas i strid med GDPR, där tingsrätten är första instansen.

§ 7. HANTERING AV AVTALSBROTT FÖR ANVÄNDARE
Om en användare inte följer de fastställda användarvillkoren kommer det att medföra:
– Omedelbar avslutning av kontot.

§ 8. ANSVARSBEGRÄNSNING
Wellgo Health AB, som driver webbplatsen wellgo.se och dess associerade applikationer, begränsar sitt juridiska ansvar enligt följande:
– Wellgo samverkar med tredjepartsapplikationer för att erbjuda sin tjänst. Dessa externa tjänster kan ha egna avtalsvillkor och dataskyddspolicy. Användaren bekräftar härmed att Wellgo inte är ansvarig för, eller står bakom, dessa tredjepartsapplikationers innehåll, funktioner eller handlingar.

§ 9. TILLÄMPLIG LAG
Webbplatsen wellgo.se och de därtill hörande apparna är baserade i Sverige, och all interaktion med dem regleras av svensk lagstiftning.

§ 10. GODKÄNNANDE AV INFORMATIONSMAIL

a) Genom att bli en aktiv medlem på Wellgo.se och aktivering av WellgoGo-appen, samtycker medlemmen till att motta informationsmail från Wellgo Health AB. Dessa informationsmail kan innehålla viktig information om tjänster, uppdateringar, nyheter och erbjudanden relaterade till Wellgo.

b) Frekvens och innehåll: Informationsmail skickas ut regelbundet, dock inte oftare än en gång i veckan, och innehåller relevanta uppdateringar, nyheter och information som anses vara av värde för medlemmen.

c) Avregistrering: Medlemmar har när som helst rätt att avregistrera sig från att motta dessa informationsmail. Detta kan göras genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta vår kundtjänst.

d) Sekretess och dataskydd: Wellgo Health AB förbinder sig att respektera medlemmarnas integritet och kommer inte att dela medlems e-postadresser med tredje part utan medlemmens uttryckliga samtycke, utom i de fall det krävs enligt lag.

e) Godkännande: Genom att fortsätta använda Wellgo.se och WellgoGo-appen, och genom att inte avregistrera sig från informationsmail, anses medlemmen ha gett sitt samtycke till att ta emot dessa informationsmail enligt de villkor som anges här.

§ 11. KONTAKTINFORMATION
För generella frågor angående webbplatsen och dess innehåll, vänligen kontakta oss:
– Genom vårt kontaktformulär på webbplatsen.

Vid specifika frågor om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. För begäran om radering av personuppgifter, vänligen skicka e-post till: hej@wellgo.se.