Användarvillkor för Wellgo Health AB

1. INGÅENDE AV AVTAL

Dessa standardvillkor (”Villkoren”) gäller mellan den privata vårdgivaren Wellgo Health AB, org.nr 559442-7808 (”Wellgo” eller ”Företaget”), med adress Atlasgatan 8, 802 86 Gävle och dig som enskild användare (“Användare/-n” eller ”du”).  Dessa båda kan benämnas (”Part” eller ”Parter”).
Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Wellgo.
Du måste vara myndig och vara 18 år eller äldre för att äga rätt att ingå avtal med Wellgo.

2. TJÄNSTEN

Wellgo tillhandahåller en digital plattform där Användare kan erhålla diagnostik och terapeutiska tjänster från medicinska professionella såsom läkare, samt från andra specialiserade aktörer med legitimation eller relevant akademisk examen. Användaren får tillgång till användning av wellgo.se (”Webbplatsen”) och tillhörande medlemsapp Wellgo Go (”Appen”).  Den digitala plattformen med Webbplatsen och Appen samt andra tjänster som Wellgo erbjuder Användaren under dessa Användarvillkor benämns härefter som ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”.
Tjänsten ger Användaren rätt att använda Appen, Webbplatsen och de digitala tjänster som följer av Tjänsten. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas.
Tillgång till Webbplatsens läkartjänst kräver personlig inloggning med BankID.
Tjänsterna får endast nyttjas i syfte att främja den personliga hälsan.

3. WELLGO’S ANSVAR

Wellgo är ansvarig att säkerställa att adekvat läkarlegitimation samt andra relevanta kvalifikationer innehas av personal. Wellgo utför Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) samt tillämpliga föreskrifter. 

4. ANVÄNDARENS ANSVAR

4.1 När du loggar in på Wellgo’s Tjänster och/eller bokar möte och informerar oss om dig och din hälsa, ansvarar du för att den information som du lämnar till oss är korrekt.  Du är också ansvarig att kontrollera att ingen obehörig person utnyttjar ditt BankID för att logga in i Tjänsterna.  I det fall du blir varse om att obehörig person har använt ditt BankID för att logga in på Tjänsterna måste du omedelbart kontakta Wellgo.

4.2 När du kommer på ditt första besök hos Wellgo, digitalt eller fysiskt får du information om vad du kan förvänta dig av Tjänsterna. Om du skulle uppleva att du behöver akut hjälp kan det bli nödvändigt för dig att kontakta sjukvård akut och ringa 1177 eller 112.

4.3 För att säkerställa lämplig vård och vägledning, bör du uppriktigt besvara hälsorelaterade frågor i våra digitala system, likt de frågor som ställs vid ett konventionellt läkarbesök. Detta inkluderar information om din nuvarande hälsa, eventuella sjukdomar, pågående symptom och medicinering. I vissa situationer kan det också krävas att du genomgår blodprovstagning hos en av de enheter vi har avtal med. För att nyttja våra Tjänster, krävs nedladdning av vår medlemsapplikation Wellgo Go (Appen). Wellgo baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Användaren lämnat i frågeformulären.

4.4 Återbud ska meddelas senast 24 h innan tiden för bokat möte.

5. MEDLEMSAVGIFT OCH BETALNINGSVILLKOR

5.1 Ett första inledande hälsosamtal samt samtal med läkare är kostnadsfritt. Genom att registrera sig som användare på Webbplatsen ingår Användaren ett avtal om betalning av en månadsvis medlemsavgift. Denna avgift ska erläggas i förskott varje månad utan bindningstid. Om betalningen inte mottagits inom trettio (30) dagar från debiteringsdatumet kommer fakturan per automatik att överlämnas till vår samarbetspartner Svea Ekonomi för vidare hantering. Då tillkommer avgifter som framgår av faktura från Svea Ekonomi. Efter överlämning till Svea Ekonomi ska Användaren rikta alla frågor kring betalningen direkt till dem. Genom att acceptera dessa villkor förbinder sig medlemmen att betala de specificerade avgifterna vid försenad betalning.

5.2 Betalning av medlemskap:
Medlemmen är skyldig att erlägga betalning för medlemskapet senast på det förfallodatum som anges på fakturan.

5.3 Återbetalning:
Debiterad månadsavgift för medlemskap återbetalas inte förutom om avtalet hävs inom 14 dagar från tecknande. Det förutsätter isåfall att medicin inte hämtats ut.

5.4 Uppsägning:
Medlemskapet har ingen bindningstid. Vid uppsägning via kundportalen upphör medlemskap och månadsdebitering, men redan debiterad månadsavgift återbetalas inte. Utebliven betalning av medlemskap räknas inte som uppsägning av avtalet. 

5.5 Förseningsavgift:
Vid försenad betalning utgår en förseningsavgift.

5.6 Påminnelseavgift:
Om betalningen inte mottagits inom tio (10) dagar från förfallodatumet kommer en påminnelse att skickas ut. För varje påminnelse som skickas ut tillkommer en avgift om 100 SEK.

5.7 Ränta:
Utöver försenings- och påminnelseavgiften tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills full betalning skett.

5.8 Bindningstid vid flera uttag av läkemedel:
Medlem erkänner härmed och godkänner att, i händelse av att medlem utnyttjar möjligheten att hämta ut läkemedel som täcker en behandlingstid överstigande en (1) månad, skall medlemmen vara bunden till avtalet under en period motsvarande den sammanlagda behandlingstiden för de uthämtade läkemedlen. Denna bindningstid är oåterkallelig och fortsätter att gälla oavsett eventuell förändring i medlemmens behov eller önskemål angående behandlingen. Medlemmens åtagande att kvarstå som bunden part i avtalet under den specificerade tidsperioden utgör en väsentlig del av avtalet mellan parterna och är grundläggande för den överenskomna tjänsten.

6. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Wellgo behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetsskyddspolicy och enligt gällande lagstiftning. Den finns att läsa på https://wellgo.se/integritetspolicy/

7. SEKRETESS

Vardera Part förbinder sig att under avtalstiden iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten, och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiell och att inte använda sådan information på annat sätt än vad som är avsett med Villkoren. Uppgift som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i Villkoren eller gällande lagstiftning ska inte anses som konfidentiell.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 I den mån det är lagligen möjligt enligt tvingande konsumenttjänstlagar och regler, begränsar Wellgo ansvar för:
(a) indirekta skador såsom exempelvis inkomstbortfall såvida det inte kan påvisas att Wellgo har förfarit grovt vårdslös eller med uppsåt; eller
(b) externa tjänster såsom tredje partsapplikationer som kan komma att påverka Tjänsterna; eller
(c) virus eller liknande som orsakar avbrott i tillgängligheten till Tjänsterna.

8.2 Innehållet som tillhandahålls via Appen är avsett som ett hjälpmedel för medicinsk behandling och är inte utformad för att ersätta någon medicinsk utvärdering eller råd från kvalificerad sjukvårdspersonal och bör inte användas för något av dessa ändamål. Användare bör inte ignorera eller undvika professionell medicinsk rådgivning eller fördröja att söka den på grund av något innehåll som tillhandahålls i Appen.

8.3 Oavsett vad som stadgas i dessa Villkor, är ovan begränsningar av skada inte tillämplig på patientskadeersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller för ersättning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (“GDPR”).

9. GODKÄNNANDE AV INFORMATIONSMAIL

9.1  Genom att bli en aktiv medlem på Wellgo.se och aktivering av Appen, samtycker medlemmen till att motta informationsmail från Wellgo Health AB. Dessa informationsmail kan innehålla viktig information om tjänster, uppdateringar, nyheter och erbjudanden relaterade till Wellgo.

9.2 Frekvens och innehåll: Informationsmail skickas ut regelbundet, dock inte oftare än en gång i veckan, och innehåller relevanta uppdateringar, nyheter och information som anses vara av värde för medlemmen.

9.3  Avregistrering: Medlemmar har när som helst rätt att avregistrera sig från att motta dessa informationsmail. Detta kan göras genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta vår kundtjänst https://wellgo.se/kontakta-oss/.

9.4 Sekretess och dataskydd: Wellgo Health AB förbinder sig att respektera medlemmarnas integritet och kommer inte att dela medlems e-postadresser med tredje part utan medlemmens uttryckliga samtycke, utom i de fall det krävs enligt lag.

9.5  Godkännande: Genom att fortsätta använda Wellgo.se och Wellgo Go-appen, och genom att inte avregistrera sig från informationsmail, anses medlemmen ha gett sitt samtycke till att ta emot dessa informationsmail enligt de villkor som anges här.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Ingenting under Villkoren ska tolkas som att Wellgo har lämnat en rätt till Användaren att åberopa den i reklam eller för PR-syfte, eller på annat sätt använda Wellgo’s namn, varumärke eller varukännetecken, utan att först erhålla uttryckligt och skriftligt medgivande. De namn, hemsidor, varumärken, kännetecken eller liknande som presenteras på Webbplatsen, samt e-post eller på annat vis, får inte mångfaldigas, användas, kopieras, bearbetas, ändras, överlåtas, exploateras eller annars utnyttjas.

10.2 Wellgo äger alla immateriella rättigheter till material som tillhandahålls av Wellgo till Användaren. Kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Wellgo’s material som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor är förbjudet. Wellgo förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av Wellgo´s immateriella rättigheter.

11. ÄNDRINGAR OCH ÖVERLÅTELSE

11.1 Wellgo har rätt att ensidigt göra ändringar i dessa Villkor. Wellgo publicerar de nya Villkoren på www.wellgo.se. De nya Villkoren ersätter då alla tidigare Villkor. Dessa blir gällande för dig som användare trettio (30) dagar efter publicering när du fortsätter att använda tjänsten eller på annat sätt godkänner de uppdaterade användarvillkoren.

11.2 För att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor har Wellgo rätt att använda underleverantörer. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Villkor.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren, om underlåtenheten har sin grund i en omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av förpliktelsen. Såsom befriande omständighet anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, och/eller pandemi eller epidemi (såsom nytillkomna effekter av Covid-19).

13. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

13.1 I detta avsnitt regleras när och hur Villkoren kan sägas upp. Du har rätt att säga upp Villkoren närsomhelst och av vilken anledning som helst. Wellgo kan komma att säga upp Villkoren om du har begått avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Upphör Villkoren att gälla så kommer ditt konto att avslutas och all information på kontot avseende dig att raderas såvida vi inte behöver uppgifterna på grund av någon rättslig förpliktelse.

13.2 Användaren har i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. 10 § rätt att avsluta Tjänsten (ångerrätt) genom att meddela Wellgo inom två (2) veckor efter att Villkoren ingåtts. Ångerrätten gäller förutsatt att Användaren ej påbörjat någon klinisk tjänst eller behandling enligt Tjänstens omfattning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas erlagda avgifter. Ångrat köp kan meddelas via epost till hej@Wellgo.se. Wellgo bekräftar ångrat köp via epost.

13.3. Villkoren träder i kraft när Användaren har samtyckt till dessa Villkor. Villkoren gäller tillsvidare.

13.4 Användaren och Företaget har rätt att när som helst och utan att ange skäl säga upp Villkoren med omedelbar verkan. Önskar Du avsluta det ingångna avtalet kan det göras genom följande procedur: Kontakta vår kundtjänst på https://wellgo.se/kontakta-oss/ och framför en begäran om att få ditt konto avslutat.

13.5  Företaget har rätt att säga upp Villkoren med omedelbar verkan om Användaren begår avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från Företagets skriftliga anmodande därom.

13.6 Om Villkoren upphör ska Företaget så snart som praktiskt möjligt avsluta kontot. All tillhandahållen och lagrad information på Användarens konto ska då raderas om inte rättslig skyldighet att spara uppgifterna finns. Observera att en i vår tjänst vanlig orsak till rättslig skyldighet att spara uppgifterna är då du har haft kontakt med någon vårdpersonal, i de fallen faller ärendet under Patientdatalagen och samtlig dokumentation måste sparas i minst 10 år.

13.7 Oavsett vad som stadgas i dessa Villkor äger Wellgo rätt att när som helst avbryta behandling eller annan tjänst i det fall Wellgo bedömer att det är nödvändigt. Det kan bli aktuellt om du missköter medicinering eller av annan medicinsk orsak. Om detta sker betalas inget tillbaka av redan debiterad månadsavgift för medlemskap.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

1. Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.
2. Webbplatsen wellgo.se och därtill hörande App (Wellgo Go) är baserade i Sverige, och all interaktion med dem tillämpas och regleras av svensk lagstiftning.
3. Användaren kan lämna eventuella synpunkter på vården direkt till Wellgo.
Användaren kan även vända sig till Patientnämnden i sin region eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

15. KONTAKTINFORMATION

För generella frågor angående webbplatsen och dess innehåll, vänligen kontakta oss:
– Genom vårt kontaktformulär på webbplatsen https://wellgo.se/kontakta-oss/
eller via mejl på hej@wellgo.se.

Villkoren uppdaterades senast: 2024-01-29